Archive for February, 2015

PENGELASAN DAN PENGELASAN SEMULA DOKUMEN TERPERINGKAT

Number of View: 8917Pengelasan Dokumen Terperingkat
Akta Rahsia Rasmi 1972 [Akta 88] telah memperuntukkan “rahsia rasmi” sebagai apa-apa suratan yang dinyatakan dalam Jadual Akta dan apa-apa maklumat dan bahan yang berhubungan dengannya dan termasuklah apa-apa suratan rasmi, maklumat dan bahan lain sebagaimana yang boleh dikelaskan sebagai “Rahsia Besar”, “Rahsia”, “Sulit” atau “Terhad”, mengikut mana-mana yang berkenaan, [...]

PROSES REPRESENTASI BERKAITAN PEMECATAN PEKERJA

Number of View: 124651.  Akta Perhubungan Perusahaan 1967 [Akta 177] digubal untuk melindungi para pekerja daripada pemberhentian perkhidmatan yang dilakukan oleh majikan tanpa sebab dan alasan yang munasabah. Seksyen 20 Akta 177 memperuntukkan hak kepada seseorang pekerja memfailkan representasi untuk dipulihkan semula ke jawatan asalnya[1].
2.  Proses yang terlibat dalam pemecatan seseorang pekerja yang diperuntukkan di [...]

CIRI-CIRI SEBUAH NEGARA ISLAM MENURUT HUKUM SYARAK

Number of View: 16438Takrif

1. Menurut Syeikh Muhammah Abu Zahrah, negara Islam ialah negara yang berada di bawah kekuasaan pemerintah Islam, kekuatan dan pertahanannya berada di tangan umat Islam. Negara seumpama ini wajib dipertahankan oleh setiap Muslim.
2. Imam Al-Fahistani dari mazhab Hanafi menyatakan negara Islam ialah negara yang melaksanakan hukum Islam dan berkuat kuasa ke [...]

Powered by WordPress and WordPress Themes, thanks to Live Jasmin

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin