Archive for the ‘Pengurusan’ Category

PELANTIKAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM: PEWUJUDAN SUATU HUBUNGAN KONTRAKTUAL YANG UNIK DAN ISTIMEWA

Number of View: 2773PELANTIKAN DALAM PERKHIDMATAN AWAM: PEWUJUDAN SUATU HUBUNGAN KONTRAKTUAL YANG UNIK DAN ISTIMEWA
Pelantikan seseorang individu dalam perkhidmatan awam mewujudkan suatu bentuk hubungan kontraktual yang unik dan istimewa dengan Kerajaan. Terma perkhidmatan dan kelakuan seorang pegawai awam adalah tertakluk kepada undang-undang, peraturan-peraturan dan pekeliling-pekeliling yang dikeluarkan oleh Kerajaan dari masa ke semasa sepanjang beliau [...]

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROJEK SECARA KERJASAMA AWAM SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP)

Number of View: 5619PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROJEK SECARA KERJASAMA AWAM SWASTA (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP)
A.        Perolehan Kerajaan
Pembangunan projek infrastruktur oleh Kerajaan dilaksanakan berdasarkan pematuhan kepada tatacara perolehan yang diperuntukkan dalam Arahan Perbendaharaan. Arahan Perbendaharan menerangkan tatacara kewangan dan perakaunan yang perlu dipatuhi oleh semua Pegawai Pengawal atau Pegawai Yang Diberi Kuasa (di mana berkaitan) yang bertanggungjawab bagi [...]

PENGELASAN DAN PENGELASAN SEMULA DOKUMEN TERPERINGKAT

Number of View: 8917Pengelasan Dokumen Terperingkat
Akta Rahsia Rasmi 1972 [Akta 88] telah memperuntukkan “rahsia rasmi” sebagai apa-apa suratan yang dinyatakan dalam Jadual Akta dan apa-apa maklumat dan bahan yang berhubungan dengannya dan termasuklah apa-apa suratan rasmi, maklumat dan bahan lain sebagaimana yang boleh dikelaskan sebagai “Rahsia Besar”, “Rahsia”, “Sulit” atau “Terhad”, mengikut mana-mana yang berkenaan, [...]

Powered by WordPress and WordPress Themes, thanks to Live Jasmin

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin