Selamat Datang ke Blog Rasmi AGC

Blog Rasmi Jabatan Peguam Negara (AGC) diwujudkan selaras dengan arahan Kerajaan dalam memperbanyakkan sumber komunikasi di antara Kementerian/Jabatan dengan rakyat.

PALESTIN : KURINDUI BARAKAHMU – BAHAGIAN 13

Number of View: 101

13. MAKAM NABI YUNUS A.S.

87. “Dan (ingatlah kisah) Dzun Nun (Yunus), ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa Kami tidak akan menyulitkannya[3], maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, “Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Mahasuci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. 88.” Maka Kami kabulkan doanya dan Kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.”- Al Anbiya’ 21- 88-87.

Laa ilaha illa anta subhaa naka inni kuntu minaz zholimiin.”

Betapa agungnya kalimah Laillahaillallah sepertimana satu riwayat :

“Apabila seorang hamba Allah s.w.t. mengucapkan Laillahaillallah maka keluarlah dari mulutnya yang mengucapkan perkataan yang mulia itu seekor burung hijau. Maka burung hijau akan naik ke Arasy Allah s.w.t dan berkicauanlah burung-burung tadi di bawah Arasy. Melihat kejadian itu malaikat yang menjaga Arasy Allah s.w.t memerintahkan kepada burung-burung tadi supaya diam tetapi tidak dipatuhi oleh mereka. Oleh kerana arahan yang diberi tidak dipatuhi, malaikat yang menjaga Arasy mengadap Allah s.w.t menceritakan kejadian itu. Maka Allah s.w.t memerintahkan malaikat tersebut supaya memberitahu burung-burung supaya diam. Apabila perintah itu diberitahu kepada mereka. Maka berkatalah burung-burung itu: “Wahai malaikat yang menjaga Arasy Allah s.w.t., kami boleh mendiamkan diri kami tetapi dengan satu permintaan.” Bertanya malaikat: “Apakah permintaan itu?” Berkata burung-burung itu: “Jika Allah s.w.t. ampunkan dosa-dosa orang yang mengucapkan kalimah Lailahaillallah sehingga terciptanya aku,barulah aku akan tidak membuat bising disini”. Berkata malaikat itu: ”Baiklah , aku akan sampaikan kepada Allah s.w.t.” Beredarlah malaikat dan menyembah Allah s.w. s.w..t dan disampaikan permintaan tadi kepada Allah s.w.t. Maka Allah s.w.t yang maha pengasih lagi maha penyayang menerima permintaan tersebut. Malaikat pun pergi berjumpa dengan burung-burung itu dan mengatakan bahawa Allah telah menerima permintaan mereka. Maka dengan segera mereka tidak membuat bising dan mereka bergantungan di Arasy Allah sambil berzikir dan memohon keampunan untuk orang yang mengucap Lailahaillallah tadi sehingga hari kiamat. Oleh itu , kita manusia sepatutnya tidak mlepaskan peluang yang diberi oleh Allah itu. dengan hanya mengucap kalimat yang disukai oleh Allah s.w.t maka balasannya berterusan hingga hari kiamat. Maha Suci Allah s.w.t yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

RANG UNDANG-UNDANG KANUN JENAYAH SYARIAH (II) 1993 KELANTAN – SEJAUHMANA DAPAT DIIMPLIMENTASIKAN.

Number of View: 329

PENDAHULUAN

Artikel ini tidak bertujuan memberikan pandangan mewakili mana-mana pihak. Maklumat dalam artikel ini hanyalah sekadar untuk renungan dan sama-sama menilai antara hasrat dan realiti. Di samping itu, artikel ini juga tidak menyatakan pendirian jabatan mahupun individu, cumanya sekadar bagi kita memahami dari segi sejarah dan kekangan-kekangan yang ada serta bakal timbul. Artikel ini juga tidak menggariskan jalan penyelesaian kemelut ini tetapi sekadar membentangkan isu yang sememangnya hangat dibincangkan dewasa ini.

Pada 25 Disember 1993, Dewan Undangan Negeri Kelantan sebulat suara telah meluluskan suatu Rang Undang-Undang Kanun Jenayah Syariah (ii) 1993 Kelantan (RUU KJS). Sejak kebelakangan ini topik perlaksanaan undang-undang hudud di negeri Kelantan hangat diperkatakan dan masih berterusan dibahaskan. RUU KJS ini  turut menjadi isu dalam kalangan parti-parti politik dan kurang jelas hala tujunya. Perkara ini terus menjadi perbahasan setelah Negara Brunei mengumumkan akan melaksanakan undang-undang jenayah syariah dan apabila Menteri di Jabatan Perdana Menteri menjawab soalan di Parlimen telah membuka ruang bagi isu ini dibangkitkan semula.

ASAS UNDANG-UNDANG JENAYAH SYARIAH

Undang-undang jenayah syariah adalah salah satu cabang perundangan yang berteraskan  wahyu (revealed Law) yang menjadikan al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber rujukan utama. Terdapat tiga bahagian jenayah dalam Islam iaitu hadd, qisas dan takzir. Peruntukan tentang hukuman telah diberi panduan oleh syarak dan dihuraikan oleh ulama. Kesalahan dan hukuman yang dinaskan dalam al-Quran dan as-Sunnah dikenali sebagai hadd dan qisas, manakala hukuman takzir adalah menurut budi bicara pemerintah yang menggubal undang-undang dengan menentukan jenis-jenis kesalahan dengan kadar hukuman dan hakim pula ada pilihan dalam menjatuhkan hukuman.

USUL FIQH ZAMAN SAHABAT

Number of View: 249

Ilmu usul fiqh adalah ilmu yang menghuraikan tentang kaedah-kaedah yang dipakai oleh para imam mujtahid dalam menetapkan hukum syarak dari nas. Usul fiqh adalah satu-satunya manhaj ilmiah Islam dalam mengistinbat hukum syarak. Ia merupakan tatacara dalam memahami serta menzahirkan nas-nas al-Quran dan al-Sunnah ketika merumus hukum hakam. Namun, pentafsiran yang dilakukan adalah hanya berkaitan dengan hukum syarak sahaja dan bukan untuk hukum-hakam akidah.[1]

Usul bermaksud dasar, asas atau punca kepada sesuatu. Manakala fiqh bermaksud suatu pengetahuan terhadap hukum-hukum syarak yang berkait dengan amalan-amalan dan diambil daripada dalil-dalil yang sahih.[2]

Ketika Rasulullah masih hidup, para sahabat merujuk terus kepada Rasulullah SAW. Namun begitu, jika para sahabat tidak dapat untuk merujuk kepada Rasulullah SAW, para sahabat akan menggunakan tiga sumber penting dalam mengistinbatkan hukum, iaitu Al-quran, sunnah, dan ijtihad. Bukti paling jelas para sahabat menggunakan tiga sumber tersebut dapat dilihat dalam riwayat dari Muadz berikut:-

Rasuluallah SAW bersabda ketika mengutus Muadz ke Yaman:

“Bagaimana kau memutuskan jika dihadapkan perkara kepadamu?, Muadz menjawab: “Saya putuskan dengan kitab Allah. Rasulullah bertanya kembali: “Jika tidak kau temukan dalam kitab Allah.” Muadz menjawab: “Saya putuskan dengan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya: Jika tidak kau temukan dalam sunnah Rasulullah‘ Muadz menjawab: “Saya berijtihad dengan ra’yu saya dan tidak melampaui batas.” Muadz lalu berkata: “Rasulullah memukulkan tangannya ke dada saya dan bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk utusan Rasulullah terhadap apa yang diredhai Rasulullah.”

Setelah kewafatan Rasulullah S.A.W, sebarang persoalan yang timbul atau diragui pada ketika itu, akan terus dirujuk kepada para sahabat. Ini adalah kerana, para sahabat merupakan mereka yang paling rapat dan banyak mempelajari daripada Rasulullah sewaktu hayat Baginda. Para sahabat tidak mempunyai kesukaran untuk menentukan hukum. Para sahabat mengistinbatkan hukum berpandukan al-Quran dan sunnah sahaja kerana mereka mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam bahasa Arab dan uslubnya, pendalilan lafaznya, ibarah dan ertinya. Selain itu, mereka juga tahu sebab-sebab sesuatu ayat al-Quran diturunkan dan sebab-sebab terdapatnya sunnah.[3]

Powered by WordPress and WordPress Themes, thanks to Live Jasmin

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin