Selamat Datang ke Blog Rasmi AGC

Blog Rasmi Jabatan Peguam Negara (AGC) diwujudkan selaras dengan arahan Kerajaan dalam memperbanyakkan sumber komunikasi di antara Kementerian/Jabatan dengan rakyat.

APAKAH KERJASAMA AWAM SWASTA ? (PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP)

Number of View: 2360

APAKAH KERJASAMA AWAM SWASTA ?

(PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP)

A.        PENGENALAN

1.        Secara amnya, Kerjasama Awam Swasta (Public Private Partnership) (“PPP”) merupakan suatu perkiraan yang wujud antara pihak awam iaitu Kerajaan dengan syarikat swasta berhubung dengan penyampaian suatu projek kepada Kerajaan di mana semua projek kos bagi tujuan tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh syarikat swasta melalui pembiayaan yang akan diperolehi oleh  syarikat swasta dengan mana-mana institusi kewangan yang berkaitan.

2.        PPP melibatkan pemindahan kepada sektor swasta tanggungjawab untuk membiaya dan mengurus satu pakej pelaburan modal dan perkhidmatan termasuk pembinaan, pengurusan, penyenggaraan, pembaikan dan penggantian aset sektor awam seperti bangunan, infrastruktur, peralatan dan kemudahan lain yang mewujudkan stand alone business.

3.         Bagi projek PPP, sektor swasta diikat secara kontrak dan dikehendaki menyediakan perkhidmatan berasaskan infrastruktur awam dalam jangka masa panjang. Sektor swasta akan menjana dananya sendiri untuk membiayai keseluruhan atau sebahagian aset seterusnya memberikan perkhidmatan tersebut berdasarkan tahap prestasi yang telah dipersetujui. Sebagai balasan, Kerajaan atau dalam sesetengah projek orang awam akan membuat bayaran kepada pihak swasta untuk perkhidmatan tersebut. Walaupun pemilikan aset tidak ditekankan di dalam PPP, pemindahan aset kepada sektor awam di akhir tempoh konsesi adalah sebagai suatu kelaziman. Projek-projek PPP yang tidak melibatkan aset pula biasanya melibatkan kemudahan atau fasiliti yang mempunyai nilai yang minimum di akhir tempoh konsesi disebabkan teknologi yang usang.

4.         Contoh pelaksanaan projek secara PPP adalah pembangunan beberapa Universiti Teknologi Malaysia (“UiTM”) di beberapa lokasi dan kaedah PPP yang digunapakai adalah bina pajak senggara pindah (build lease maintain transfer) (“BLMT”). Melalui kaedah ini, syarikat swasta akan membina kampus berkenaan dalam tempoh masa yang ditetapkan dan Kerajaan tidak akan bertanggungan untuk membuat sebarang bayaran sepanjang tempoh pembinaan berkenaan. Apabila kampus telah siap dibina, UiTM akan mula membuat tiga (3) jenis bayaran yang dikenali sebagai Availability Charges, Maintenance Charges dan Asset Management Programme Charges. Sebaliknya, jika pembinaan kampus gagal disiapkan maka Kerajaan tidak bertanggungan untuk membuat sebarang bayaran kepada syarikat swasta dan segala kos dan perbelanjaan yang telah ditanggung oleh syarikat swasta adalah risiko syarikat swasta berkenaan.

B.        FAKTOR YANG MENGGALAKKAN PPP

5.         Antara faktor yang menggalakkan Kerajaan mengambil pendekatan untuk melaksanakan suatu projek secara PPP adalah seperti berikut:

(a)       pelaksanaan projek memberikan pulangan value of money dan penjimatan kos kepada Kerajaan. Elemen value of money ini                dioptimumkan melalui agihan risiko yang cekap, pendekatan perkhidmatan sepanjang hayat aset, inovasi sektor swasta dan kepakaran pengurusan serta penggabungan elemen-elemen reka bentuk, kewangan, pembinaan dan operasi projek yang berkaitan.;

(b)       penyampaian projek adalah lebih singkat berbanding dengan pelaksanaan projek secara konvensional. Memandangkan syarikat swasta bertanggungan membuat pembiayaan projek kos sepenuhnya dan pembayaran balik kepada syarikat swasta hanya akan bermula apabila projek telah siap sepenuhnya, syarikat swasta akan berusaha untuk melaksanakan projek ini dalam tempoh masa yang telah ditetapkan tanpa sebarang kelengahan;

(c)        tahap perkhidmatan yang diberikan lebih efisien; dan

(d)       akan wujud peningkatan kebertanggungjawaban, kecekapan dan keberkesanan di pihak syarikat swasta melalui pengagihan risiko   yang  ditetapkan dan perlu ditanggung oleh syarikat swasta.

C.        CIRI-CIRI PPP

6.         Sebahagian daripada ciri-ciri utama projek PPP adalah seperti berikut:

(a)       hubungan di antara sektor swasta dan awam adalah berdasarkan perkongsian;

(b)       sektor awam menentukan spesifikasi output perkhidmatan bagi tempoh konsesi;

(c)        sektor swasta menentukan input yang diperlukan dan diberi kebebasan untuk memperkenalkan inovasi ke dalam reka bentuk dan pembangunan bagi mengurangkan kos keseluruhan sesuatu projek tersebut;

(d)       pembayaran untuk perkhidmatan adalah berdasarkan prestasi dan standard yang telah ditentukan;

(e)       menggalakkan budaya penyenggaraan yang mana syarikat bertanggungjawab untuk menyenggara aset sepanjang tempoh operasi yang dipersetujui. Melalui pendekatan ini, syarikat swasta akan memastikan reka bentuk infrastruktur dan bangunan mempunyai ciri-ciri yang berdaya tahan bagi mengurangkan kos penyenggaraan dan penggantian Whole Life Cycle Costing (‘WLCC’);

(f)        integrasi reka bentuk, pembinaan, pembiayaan, penyenggaraan dan operasi-pakej keseluruhan. Melalui pakej ini, syarikat swasta akan bertanggungan terhadap sebarang kerosakan berkaitan infrastruktur atau bangunan berkenaan;

(g)       pindah milik aset setelah tamat tempoh konsesi merupakan satu pilihan bagi Kerajaan. Lazimnya, suatu infrastruktur akan dipindahmilik semula kepada Kerajaan. Walau bagaimanapun, untuk peralatan atau sistem yang melibatkan teknologi, pertimbangan wajar dibuat bagi menentukan sama ada pindah milik peralatan atau sistem berteknologi tersebut akan menyebabkan Kerajaan menanggung kos yang berganda memandangkan jangka hayat peralatan telah mencapai beyond economic repair atau teknologi sistem akan menjadi usang;

(h)       perkongsian risiko secara optimum di mana suatu risiko diperuntukkan kepada pihak yang dapat menguruskannya dengan paling baik dan lazimnya risiko lebih banyak ditanggung oleh syarikat swasta; dan

(i)         WLCC di mana projek PPP selalunya dianugerahkan berdasarkan kepada jumlah kos keseluruhan terendah sepanjang tempoh konsesi berbanding kos pembinaan terendah di bawah kaedah perolehan biasa.

D.        KESIMPULAN

7.        Kerajaan mempunyai pilihan dalam melaksanakan suatu projek sama ada melalui kaedah PPP atau konvensional. Sekiranya suatu projek melibatkan jumlah yang banyak dan peruntukan perbelanjaan pembangunan Kerajaan adalah terhad maka pelaksanaan pembangunan projek secara PPP wajar dipertimbangkan. Walau bagaimanapun, memandangkan tanggunggan kewangan di pihak Kerajaan untuk tujuan pembayaran balik projek kos tersebut kepada syarikat swasta berkenaan akan melibatkan suatu jangka masa yang panjang, agensi Kerajaan yang terlibat perlu memastikan rundingan perkara teknikal dan kewangan adalah teratur dan  tidak akan membebankan kedudukan kewangan Kerajaan.

Disediakan oleh:

Unit Teknologi Maklumat dan Kewangan

Bahagian Penasihat

JUAL BELI TAWARRUQ DALAM ISLAM

Number of View: 2636

JUAL BELI TAWARRUQ  DALAM ISLAM

PENGENALAN

1.    Berdasarkan kitab Mausu’ah al-Fiqhiyyah, Jilid 14, halaman 147, tawarruq adalah merujuk kepada akad pembelian sesuatu barang secara kredit, kemudiannya barang tersebut dijual semula kepada pembeli yang lain, secara tunai dengan harga yang lebih rendah daripada harga belian asal. Penjualan semula tersebut dibuat bagi mendapatkan wang tunai.

2.    Perenggan 2 Piawaian No. 30 (Al- Tawarruq), Piawaian Syariah (Al-Ma`ayir al-Syar`iyyah) oleh Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) pula menyatakan tawarruq bermaksud pembelian sesuatu barang dengan bayaran harga tertangguh (kredit) sama ada secara musawamah (sama) atau murabahah (untung), kemudian menjualnya semula kepada pembeli yang lain, dengan bayaran harga secara tunai untuk mendapatkan wang tunai. Pembeli yang kedua mestilah orang yang berlainan daripada penjual barang tersebut.

HUKUM JUAL BELI TAWARRUQ

3.    Istilah jual beli tawarruq hanya digunakan dalam mazhab Hambali, manakala mazhab lain tidak menggunakan istilah tersebut. Walaupun demikian, jumhur fuqaha mengharuskan jual beli tawarruq . Ini adalah kerana tidak terdapat sebarang perbahasan yang menunjukkan mereka mengharamkan jenis jual beli ini.

4.    Jual beli tawarruq diharuskan berdasarkan dalil-dalil yang berikut [3] :

(i)          firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah, ayat 275 yang bermaksud “…padahal Allah menghalalkan jual beli.”. Lafaz البيع dibentuk   dengan perkataan “ ال ”  untuk menunjukkan makna umum dan menunjukkan bahawa semua bentuk jual beli adalah harus kecuali wujud dalil muktabar yang mengharamkannya. Memandangkan tiada dalil yang menunjukkan pengharaman jual beli tawarruq, hukum asal bagi jual beli, iaitu harus adalah terpakai kepada tawarrruq;

(ii)         keumuman hadis berkenaan dengan keharusan jual beli dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri dan Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. mengupah seorang lelaki bekerja di Khaibar. Lelaki itu datang kepada Rasulullah s.a.w dengan membawa tamar yang berkualiti (janib). Rasulullah s.a.w. telah bertanya kepadanya “adakah semua tamar Khaibar begini?”. Jawab lelaki tersebut “Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya kami membeli satu صاع (sejenis berat timbangan) tamar ini dengan 2 صاع tamar lain dan 2 صاع tamar ini dengan 3 صاع tamar yang lain.”. Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda “jangan lakukan demikian, tetapi juallah tamar yang kurang kualiti itu dengan dirham-dirham, kemudian belilah tamar yang berkualiti dengan dirham-dirham yang kamu perolehi itu.”; dan

(iii)        dalil ‘aqli iaitu tawarruq adalah sesuatu yang diperlukan dan membawa banyak kebaikan (maslahah) kepada manusia. Ini adalah kerana kebanyakan manusia tidak mempunyai wang yang mencukupi untuk membayar hutang mereka, nafkah keluarga mereka serta keperluan-keperluan lain. Oleh itu, tawarruq mampu mengatasi masalah ini kerana tujuan jual beli tawarruq adalah untuk mendapatkan wang tunai bagi digunakan untuk memenuhi keperluan.

PERBEZAAN TAWARRUQ DENGAN BAYʻ AL-ʻῑNAH

5.     Berdasarkan kitab Mausu’ah al-Fiqhiyyah [4], bayʻ al-ʻῑnah adalah merujuk kepada akad penjualan sesuatu barang secara bayaran tertangguh (kredit) dan kemudiannya penjual tersebut membeli semula barang tersebut untuk dirinya secara tunai dengan harga yang lebih rendah.

6.    Jual beli tawarruq hampir sama dengan bayʻ al-ʻῑnah. Ini adalah kerana kedua-duanya melibatkan dua akad jual beli ke atas barang yang sama. Selain itu, kedua-duanya melibatkan jual beli yang pertama secara kredit, manakala jual beli yang kedua secara tunai dengan harga yang lebih rendah. Namun demikian, pembeli kedua bagi kedua-dua jual beli tersebut adalah berbeza. Dalam bayʻ al-ʻῑnah, barang tersebut dijual semula kepada penjual yang pertama. Manakala dalam tawarruq, pembeli dalam akad kedua mesti berbeza dari penjual barang yang pertama dan tidak boleh dijual semula penjual yang pertama. Menurut Piawaian No. 30 (Al- Tawarruq) AAOIFI [5] , barang jualan tawarruq hendaklah dijual kepada pembeli yang lain dari penjual yang pertama supaya tidak berlaku bayʻ al-ʻῑnah yang tidak disepakati di kalangan ulama’.

7.    Namun demikian, bayʻ al-ʻῑnah diharuskan di Malaysia. Dalam hal ini, Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia (“MPS”) pada mesyuarat ke-8 pada 12 Disember 1998 telah memutuskan bahawa urus niaga yang berasaskan bayʻ al-ʻῑnah dalam pasaran wang antara bank secara Islam adalah dibenarkan, tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

  1. urus niaga bay` al-`inah mestilah mengikut kaedah yang diterima oleh mazhab Syafii; dan
  2. barangan yang diurusniagakan mestilah bukan barangan ribawi.

8.    Manakala produk deposit yang berasaskan konsep tawarruq adalah dibenarkan oleh MPS pada mesyuarat ke-51 bertarikh 28 Julai 2005.

KESIMPULAN

9.    Jual beli tawarruq merupakan suatu alternatif kepada mereka yang mahu mendapatkan tunai tanpa melalui bay’ al-’inah. Melalui jual beli tawarruq, wang tunai boleh diperolehi dengan cara menjual semula secara tunai sesuatu barang yang telah dibeli secara kredit kepada pihak ketiga, berbeza dengan bay’ al-’inah yang melibatkan hanya melibatkan dua (2) pihak bagi kedua-dua transaksi tersebut.

Disediakan oleh:
Seksyen Syariah
Bahagian Penasihat


[1] Disediakan oleh Bahagian Penasihat (Seksyen Syariah)

[2] Dr. Ali Mahyiddin dalam buku Buhuth Fi al-Iqtisad al-Islami, halaman 8

[3]ibid

[4] Jilid 14, halaman 147

[5]perenggan 5/4

BERKERJA SEBAGAI IBADAH

Number of View: 2049

BERKERJA SEBAGAI IBADAH

Islam amat mengambil berat tentang usaha untuk mencari nafkah di dunia ini dengan syarat kerja tersebut mestilah yang menepati Syarak seperti tempat yang halal dan sumber yang halal.

Rasulullahah S.A.W juga menjalan tugasan sebagai seorang pengembala kambing sebelum diutuskan sebagai seorang Rasul kerana penghidupan di dunia ini memerlukan nafkah untuk menampung kehidupan sebagai seorang manusia yang pasti memerlukan nafkah samaada untuk dirinya ataupun ahli keluarganya.

Al Quran telah menjelaskan bahawa manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini sepertimana diperjelaskan dalam Surah Al Baqarah ayat 30 ;

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”.” (QS Al Baqarah : 30)

Ayat di atas telah menyatakan bahawa manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dan dipertanggungjawabkan dengan amanah untuk menguruskan bumi dengan sebaik mungkin. Manusia juga dilarang dari merosakkan bumi ini demi menjaga kelangsungan untuk umat yang terkemudian.

Semua manusia mempunyai tanggungjawab sebagai khalifah dan tugas yang berat itu adalah amanah dan wajib dilaksanakan dengan sempurna mengikut peraturan yang ditetap oleh Allah sebagai pencipta dan semua amalan atau tugasan itu adalah ibadah yang akan mendapat pahala sepertimana amalan-amalan yang lain.

Di dalam menjalankan tugas yang diamanahkan termasuk juga di dalam maksud ibadah secara umum yang ditakrif oleh para ulama. Di dalam sebuah hadith riwayat Bukhari dan Abu Daud dikisahkan bahawa pada suatu hari Baginda berjumpa seorang sahabat sedang duduk bersimpuh di dalam masjid, ketika semua orang bekerja, maka Baginda bertanya “Mengapa engkau berada dalam masjid di luar waktu solat, wahai Abu Umamah? lalu dijawab oleh Abu Umamah “saya berasa sedih kerana banyak hutang, wahai Rasulullah. “lantas Rasulullah bersabda “Mari aku tunjukkan kepada kamu beberapa kalimah, dan jika engkau membacanya Allah akan menghapuskan kesedihan kamu dan menjadikan hutang kamu terbayar. Bacalah pada waktu pagi dan petang.”

Doa tersebut, yang ertinya “Ya Allah aku berlindung kepada kamu dari susah dan sedih, lemah, malas, takut dan kedekut serta tertekan dengan hutang dan penindasan orang lain.” (HR Bukhari.)

Selang beberapa waktu, ketika Rasulullah bertemu dengan Abu Umamah semula ternyata ianya sudah menjadi seorang yang periang dan tidak nampak lagi bersedih hati sementara hutangnya telah dilunaskan.

Hutang Abu Umamah telah ditunaikan secara lojiknya adalah hasil usaha yang gigih yang telah dilakukannya. Semua perasaan malas, lemah dan sedih selama ini telah digantikan dengan semangat dan usaha gigih bagi melunaskan hutangnya. Mustahil hutang itu ditunaikan tanpa usaha dari Abu Umamah, sudah tentu terdapat usaha gigih darinya hasil doa Rasulullah dan usaha sendiri dan juga berserah kepada Allah setelah usaha itu dilaksanakan.

Kesimpulannya, berdasarkan Al Quran dan As-Sunah di atas jelaslah bahawa berkerja dengan ikhlas di dalam semua bidang yang halal akan mendapat ganjaran yang sewajanya dan amat digalakkan oleh Agama Islam.

Hj. Othman Bin Ibrahim

Seksyen Syariah, Bahagian Penasihat.

Powered by WordPress and WordPress Themes, thanks to Live Jasmin

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin