Selamat Datang ke Blog Rasmi AGC

Blog Rasmi Jabatan Peguam Negara (AGC) diwujudkan selaras dengan arahan Kerajaan dalam memperbanyakkan sumber komunikasi di antara Kementerian/Jabatan dengan rakyat.

JUAL BELI TAWARRUQ DALAM ISLAM

Number of View: 45

JUAL BELI TAWARRUQ  DALAM ISLAM

PENGENALAN

1.    Berdasarkan kitab Mausu’ah al-Fiqhiyyah, Jilid 14, halaman 147, tawarruq adalah merujuk kepada akad pembelian sesuatu barang secara kredit, kemudiannya barang tersebut dijual semula kepada pembeli yang lain, secara tunai dengan harga yang lebih rendah daripada harga belian asal. Penjualan semula tersebut dibuat bagi mendapatkan wang tunai.

2.    Perenggan 2 Piawaian No. 30 (Al- Tawarruq), Piawaian Syariah (Al-Ma`ayir al-Syar`iyyah) oleh Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) pula menyatakan tawarruq bermaksud pembelian sesuatu barang dengan bayaran harga tertangguh (kredit) sama ada secara musawamah (sama) atau murabahah (untung), kemudian menjualnya semula kepada pembeli yang lain, dengan bayaran harga secara tunai untuk mendapatkan wang tunai. Pembeli yang kedua mestilah orang yang berlainan daripada penjual barang tersebut.

HUKUM JUAL BELI TAWARRUQ

3.    Istilah jual beli tawarruq hanya digunakan dalam mazhab Hambali, manakala mazhab lain tidak menggunakan istilah tersebut. Walaupun demikian, jumhur fuqaha mengharuskan jual beli tawarruq . Ini adalah kerana tidak terdapat sebarang perbahasan yang menunjukkan mereka mengharamkan jenis jual beli ini.

4.    Jual beli tawarruq diharuskan berdasarkan dalil-dalil yang berikut [3] :

(i)          firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah, ayat 275 yang bermaksud “…padahal Allah menghalalkan jual beli.”. Lafaz البيع dibentuk   dengan perkataan “ ال ”  untuk menunjukkan makna umum dan menunjukkan bahawa semua bentuk jual beli adalah harus kecuali wujud dalil muktabar yang mengharamkannya. Memandangkan tiada dalil yang menunjukkan pengharaman jual beli tawarruq, hukum asal bagi jual beli, iaitu harus adalah terpakai kepada tawarrruq;

(ii)         keumuman hadis berkenaan dengan keharusan jual beli dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri dan Abu Hurairah r.a. bahawa Rasulullah s.a.w. mengupah seorang lelaki bekerja di Khaibar. Lelaki itu datang kepada Rasulullah s.a.w dengan membawa tamar yang berkualiti (janib). Rasulullah s.a.w. telah bertanya kepadanya “adakah semua tamar Khaibar begini?”. Jawab lelaki tersebut “Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya kami membeli satu صاع (sejenis berat timbangan) tamar ini dengan 2 صاع tamar lain dan 2 صاع tamar ini dengan 3 صاع tamar yang lain.”. Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda “jangan lakukan demikian, tetapi juallah tamar yang kurang kualiti itu dengan dirham-dirham, kemudian belilah tamar yang berkualiti dengan dirham-dirham yang kamu perolehi itu.”; dan

(iii)        dalil ‘aqli iaitu tawarruq adalah sesuatu yang diperlukan dan membawa banyak kebaikan (maslahah) kepada manusia. Ini adalah kerana kebanyakan manusia tidak mempunyai wang yang mencukupi untuk membayar hutang mereka, nafkah keluarga mereka serta keperluan-keperluan lain. Oleh itu, tawarruq mampu mengatasi masalah ini kerana tujuan jual beli tawarruq adalah untuk mendapatkan wang tunai bagi digunakan untuk memenuhi keperluan.

PERBEZAAN TAWARRUQ DENGAN BAYʻ AL-ʻῑNAH

5.     Berdasarkan kitab Mausu’ah al-Fiqhiyyah [4], bayʻ al-ʻῑnah adalah merujuk kepada akad penjualan sesuatu barang secara bayaran tertangguh (kredit) dan kemudiannya penjual tersebut membeli semula barang tersebut untuk dirinya secara tunai dengan harga yang lebih rendah.

6.    Jual beli tawarruq hampir sama dengan bayʻ al-ʻῑnah. Ini adalah kerana kedua-duanya melibatkan dua akad jual beli ke atas barang yang sama. Selain itu, kedua-duanya melibatkan jual beli yang pertama secara kredit, manakala jual beli yang kedua secara tunai dengan harga yang lebih rendah. Namun demikian, pembeli kedua bagi kedua-dua jual beli tersebut adalah berbeza. Dalam bayʻ al-ʻῑnah, barang tersebut dijual semula kepada penjual yang pertama. Manakala dalam tawarruq, pembeli dalam akad kedua mesti berbeza dari penjual barang yang pertama dan tidak boleh dijual semula penjual yang pertama. Menurut Piawaian No. 30 (Al- Tawarruq) AAOIFI [5] , barang jualan tawarruq hendaklah dijual kepada pembeli yang lain dari penjual yang pertama supaya tidak berlaku bayʻ al-ʻῑnah yang tidak disepakati di kalangan ulama’.

7.    Namun demikian, bayʻ al-ʻῑnah diharuskan di Malaysia. Dalam hal ini, Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia (“MPS”) pada mesyuarat ke-8 pada 12 Disember 1998 telah memutuskan bahawa urus niaga yang berasaskan bayʻ al-ʻῑnah dalam pasaran wang antara bank secara Islam adalah dibenarkan, tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

  1. urus niaga bay` al-`inah mestilah mengikut kaedah yang diterima oleh mazhab Syafii; dan
  2. barangan yang diurusniagakan mestilah bukan barangan ribawi.

8.    Manakala produk deposit yang berasaskan konsep tawarruq adalah dibenarkan oleh MPS pada mesyuarat ke-51 bertarikh 28 Julai 2005.

KESIMPULAN

9.    Jual beli tawarruq merupakan suatu alternatif kepada mereka yang mahu mendapatkan tunai tanpa melalui bay’ al-’inah. Melalui jual beli tawarruq, wang tunai boleh diperolehi dengan cara menjual semula secara tunai sesuatu barang yang telah dibeli secara kredit kepada pihak ketiga, berbeza dengan bay’ al-’inah yang melibatkan hanya melibatkan dua (2) pihak bagi kedua-dua transaksi tersebut.

Disediakan oleh:
Seksyen Syariah
Bahagian Penasihat


[1] Disediakan oleh Bahagian Penasihat (Seksyen Syariah)

[2] Dr. Ali Mahyiddin dalam buku Buhuth Fi al-Iqtisad al-Islami, halaman 8

[3]ibid

[4] Jilid 14, halaman 147

[5]perenggan 5/4

BERKERJA SEBAGAI IBADAH

Number of View: 45

BERKERJA SEBAGAI IBADAH

Islam amat mengambil berat tentang usaha untuk mencari nafkah di dunia ini dengan syarat kerja tersebut mestilah yang menepati Syarak seperti tempat yang halal dan sumber yang halal.

Rasulullahah S.A.W juga menjalan tugasan sebagai seorang pengembala kambing sebelum diutuskan sebagai seorang Rasul kerana penghidupan di dunia ini memerlukan nafkah untuk menampung kehidupan sebagai seorang manusia yang pasti memerlukan nafkah samaada untuk dirinya ataupun ahli keluarganya.

Al Quran telah menjelaskan bahawa manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini sepertimana diperjelaskan dalam Surah Al Baqarah ayat 30 ;

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”.” (QS Al Baqarah : 30)

Ayat di atas telah menyatakan bahawa manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dan dipertanggungjawabkan dengan amanah untuk menguruskan bumi dengan sebaik mungkin. Manusia juga dilarang dari merosakkan bumi ini demi menjaga kelangsungan untuk umat yang terkemudian.

Semua manusia mempunyai tanggungjawab sebagai khalifah dan tugas yang berat itu adalah amanah dan wajib dilaksanakan dengan sempurna mengikut peraturan yang ditetap oleh Allah sebagai pencipta dan semua amalan atau tugasan itu adalah ibadah yang akan mendapat pahala sepertimana amalan-amalan yang lain.

Di dalam menjalankan tugas yang diamanahkan termasuk juga di dalam maksud ibadah secara umum yang ditakrif oleh para ulama. Di dalam sebuah hadith riwayat Bukhari dan Abu Daud dikisahkan bahawa pada suatu hari Baginda berjumpa seorang sahabat sedang duduk bersimpuh di dalam masjid, ketika semua orang bekerja, maka Baginda bertanya “Mengapa engkau berada dalam masjid di luar waktu solat, wahai Abu Umamah? lalu dijawab oleh Abu Umamah “saya berasa sedih kerana banyak hutang, wahai Rasulullah. “lantas Rasulullah bersabda “Mari aku tunjukkan kepada kamu beberapa kalimah, dan jika engkau membacanya Allah akan menghapuskan kesedihan kamu dan menjadikan hutang kamu terbayar. Bacalah pada waktu pagi dan petang.”

Doa tersebut, yang ertinya “Ya Allah aku berlindung kepada kamu dari susah dan sedih, lemah, malas, takut dan kedekut serta tertekan dengan hutang dan penindasan orang lain.” (HR Bukhari.)

Selang beberapa waktu, ketika Rasulullah bertemu dengan Abu Umamah semula ternyata ianya sudah menjadi seorang yang periang dan tidak nampak lagi bersedih hati sementara hutangnya telah dilunaskan.

Hutang Abu Umamah telah ditunaikan secara lojiknya adalah hasil usaha yang gigih yang telah dilakukannya. Semua perasaan malas, lemah dan sedih selama ini telah digantikan dengan semangat dan usaha gigih bagi melunaskan hutangnya. Mustahil hutang itu ditunaikan tanpa usaha dari Abu Umamah, sudah tentu terdapat usaha gigih darinya hasil doa Rasulullah dan usaha sendiri dan juga berserah kepada Allah setelah usaha itu dilaksanakan.

Kesimpulannya, berdasarkan Al Quran dan As-Sunah di atas jelaslah bahawa berkerja dengan ikhlas di dalam semua bidang yang halal akan mendapat ganjaran yang sewajanya dan amat digalakkan oleh Agama Islam.

Hj. Othman Bin Ibrahim

Seksyen Syariah, Bahagian Penasihat.

PENGENALAN KEPADA UNDANG-UNDANG TANAH

Number of View: 205

PENGENALAN KEPADA UNDANG-UNDANG TANAH

Undang-undang tanah yang dikenali sebagai Kanun Tanah Negara 1965 (“KTN”) adalah satu undang-undang yang menguna pakai Sistem Torrens. Sistem Torrens ini adalah satu sistem pegangan / pemilikan tanah yang telah diperkenalkan oleh Sir Robert Torrens pada tahun 1858 di Australia Selatan.Ciri-ciri utama sistem ini adalah setiap pemberimilikan tanah / pemilikan tanah akan dibuktikan dengan pendaftaran  hakmilik  iaitu  hakmilik yang dikenali sebagai Hakmilik Daftar(Registered Document Of Title) dan juga Hakmilik Keluaran(Issue Document of Title). Perlu diingatkan disini bahawa Hakmilik asal adalah Hakmilik Daftar yang disimpan di pejabat tanah dan Hakmilik Keluaran adalah hakmilik pendua yang dikeluarkan kepada pemilik.

Sistem Torrens juga menetapkan bahawa setiap hakmilik yang telah dikeluarkan dan didaftarkan adalah tidak boleh disangkal bagi memberikan jaminan kepada semua urusan tanah disamping menjadi bukti sahih bahawa segala pemilikan dan urusan yang didaftarkan ke atas hakmilik adalah sah. Sehubungan itu, hakmilik yang sah yang mengandungi perihal berkaitan persempadanan tanah yang tepat dengan pengukuran tanah yang tepat perlu dilaksanakan bagi mengelakkan sebarang pertikaian sempadan. ini bermakna didalam sistem Torrens, apa-apa maklumat yang terkandung di dalam hakmilik menggambarkan apa yang berada di atas tanah seperti status tanah, jenis serta kegunaan tanah dan juga kedudukan tanah tersebut. Ini juga dibuktikan sebagaimana diperuntukkan oleh seksyen 340(1) KTN yang antara lain menyatakan ” The title or interest of any person or body for the time being registered as proprietor of any land, or in whose name any lease, charge or easement ment is for the time being registered, shall, subject to the following provision of this section, be indefeasible“.

KTN  merupakan undang-undang tanah yang digubal menurut Perkara 76(4) Perlembagaan Persekutuan yang berkuatkuasa mulai 1 Januari 1966. KTN terpakai di semua negeri-negeri di Semenanjung Malaysia. Walau bagaimanapun, bagi Negeri Sabah, undang-undang tanah yang terpakai adalah Sabah Land Ordinance [Cap. 81]. Manakala undang-undang tanah di Sarawak adalah Sarawak Land Code [Cap.68].

Terdapat beberapa jenis tanah yang diperuntukkan dalam KTN seperti tanah Negeri, tanah rizab, tanah lombong dan tanah berimilik. Seksyen 5 KTN mentafsirkan tanah antara lain ditafsirkan termasuk permukaan bumi (surface), tanah bawah tanah (stratum), segala tumbuh-tumbuhan, segala benda yang bercantum dengan bumi secara kekal dan tanah yang diliputi air (land covered by water).

Segala hal yang berkaitan dengan pentadbiran tanah di dalam sesuatu negeri adalah dalam bidang kuasa negeri berkenaan. Kuasa ini adalah terletak hak kepada Pihak Berkuasa Negeri (“PBN”). Seksyen 41 KTN memberi kuasa kepada PBN untuk melupuskan tanah seperti yang diperuntukkan di bawah seksyen 42 KTN.  PBN mempunyai kuasa untuk melupuskan tanah Negeri kepada pihak-pihak berkenaan termasuklah kuasa untuk memberimilik tanah Negeri (State land). Perkara ini jelas diperuntukkan di bawah seksyen 42. Antara kuasa-kuasa lain yang diperuntukkan kepada PBN di bawah seksyen 42 KTN adalah merizabkan tanah Negeri, memberi pajakan tanah rizab, memberimilik tanah Negeri, mengeluarkan permit mengambil dan mengalih bahan batuan daripada mana-mana tanah selain daripada tanah rizab hutan, mengeluarkan lesen pendudukan sementara atas tanah Negeri, tanah rizab dan tanah lombong dan mengeluarkan permit penggunaan ruang udara atas tanah Negeri atau tanah rizab.

Sebelum melangkah lebih lanjut berkenaan undang-undang tanah, adalah penting untuk mengetahui jenis-jenis hakmilik tanah yang dinyatakan di dalam Kanun.

  • Hakmilik Pendaftar. Cth: Tanah Bandar/Pekan
  • Hakmilik Pejabat Tanah. Cth: Tanah Desa kurang 4 hektar
  • Sama ada Hakmilik Sementara / Hakmilik Tetap

Hakmilik tanah mengandungi 2 maklumat penting, iaitu maklumat tanah dan maklumat pemilik tanah. Maklumat tanah terdiri daripada perihal tanah (No. Hakmilik/No.Lot), lokasi (Daerah, Mukim, Negeri), luas tanah, jenis pegangan (Freehold/Leasehold), kadar cukai tahunan, kategori tanah (residential, agricultural/industry), syarat nyata tanah (cth: rumah teres dua tingkat/padi/getah), sekatan kepentingan (cth: tidak boleh dipindahmilik/ dipajak/digadai kecuali dengan kebenaran State Authority), maklumat pemilik berdaftar dan pelan tanah.

Powered by WordPress and WordPress Themes, thanks to Live Jasmin

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin