Selamat Datang ke Blog Rasmi AGC

Blog Rasmi Jabatan Peguam Negara (AGC) diwujudkan selaras dengan arahan Kerajaan dalam memperbanyakkan sumber komunikasi di antara Kementerian/Jabatan dengan rakyat.

PENGELASAN DAN PENGELASAN SEMULA DOKUMEN TERPERINGKAT

Number of View: 704

Pengelasan Dokumen Terperingkat

Akta Rahsia Rasmi 1972 [Akta 88] telah memperuntukkan “rahsia rasmi” sebagai apa-apa suratan yang dinyatakan dalam Jadual Akta dan apa-apa maklumat dan bahan yang berhubungan dengannya dan termasuklah apa-apa suratan rasmi, maklumat dan bahan lain sebagaimana yang boleh dikelaskan sebagai “Rahsia Besar”, “Rahsia”, “Sulit” atau “Terhad”, mengikut mana-mana yang berkenaan, oleh seorang Menteri, Menteri Besar atau Ketua Menteri sesuatu Negeri atau mana-mana pegawai awam yang dilantik di bawah seksyen 2B[1]Akta 88.

Dalam hal ini, mana-mana penjawat awam yang dilantik bertanggungjawab untuk mengenalpasti samaada suatu suratan rasmi, maklumat atau bahan yang dikemukakan adalah perkara-perkara yang termaktub dalam Jadual Akta ataupun sebaliknya.

Perkara ini adalah  penting kerana suratan rasmi, maklumat atau bahan sepertimana perkara-perkara dalam Jadual Akta hendaklah direkodkan dalam Buku Daftar Suratan Rasmi di bawah Jadual dan Berhubungan Dengannya (Borang Am 492) manakala suratan rasmi, maklumat atau bahan di luar Jadual hendaklah direkodkan dalam Buku Daftar Suratan Rahsia Rasmi di Luar Jadual dan Berhubungan dengannya yang dikelaskan (Borang Am 492 A).

Pengelasan Semula  Dokumen Terperingkat

Seksyen 2C Akta 88 pula memperuntukkan seseorang Menteri atau pegawai awam yang dipertanggungkan dengan apa-apa tanggungjawab terhadap mana-mana Kementerian, Jabatan atau mana-mana perkhidmatan awam atau Menteri Besar atau Ketua Menteri sesuatu Negeri atau Ketua Pegawai yang menjaga hal ehwal pentadbiran sesuatu Negeri boleh, pada bila-bila masa, mengelaskan semula apa-apa suratan yang dinyatakan dalam Jadual atau apa-apa suratan rasmi, maklumat atau bahan sebagaimana yang telah dikelaskan dan selepas pengelasan semula itu, suratan, maklumat atau bahan tersebut hendaklah terhenti menjadi rahsia rasmi.

PROSES REPRESENTASI BERKAITAN PEMECATAN PEKERJA

Number of View: 744

1.  Akta Perhubungan Perusahaan 1967 [Akta 177] digubal untuk melindungi para pekerja daripada pemberhentian perkhidmatan yang dilakukan oleh majikan tanpa sebab dan alasan yang munasabah. Seksyen 20 Akta 177 memperuntukkan hak kepada seseorang pekerja memfailkan representasi untuk dipulihkan semula ke jawatan asalnya[1].

2.  Proses yang terlibat dalam pemecatan seseorang pekerja yang diperuntukkan di bawah seksyen 20 Akta 177 adalah seperti berikut :

20. Representations on dismissals

(1) Where a workman, irrespective of whether he is a member of a trade union of workmen or otherwise, considers that he has been dismissed without just cause or excuse by his employer, he may make representations in writing to the Director General to be reinstated in his former employment; the representations may be filed at the office of the Director General nearest to the place of employment from which the workman was dismissed.

(1a) The Director General shall not entertain any representations under subsection (1) unless such representations are filed within sixty days of the dismissal: Provided that where a workman is dismissed with notice he may file a representation at any time during the period of such notice but not later than sixty days from the expiry thereof.

(2) Upon receipt of the representations the Director General shall take such steps as he may consider necessary or expedient so that an expeditious settlement thereof is arrived at; where the Director General is satisfied that there is no likelihood of the representations being settled, he shall notify the Minister accordingly.

(3) Upon receiving the notification of the Director General under subsection (2), the Minister may, if he thinks fit, refer the representations to the Court for an award.

CIRI-CIRI SEBUAH NEGARA ISLAM MENURUT HUKUM SYARAK

Number of View: 1803

Takrif

1. Menurut Syeikh Muhammah Abu Zahrah, negara Islam ialah negara yang berada di bawah kekuasaan pemerintah Islam, kekuatan dan pertahanannya berada di tangan umat Islam. Negara seumpama ini wajib dipertahankan oleh setiap Muslim.

2. Imam Al-Fahistani dari mazhab Hanafi menyatakan negara Islam ialah negara yang melaksanakan hukum Islam dan berkuat kuasa ke atas rakyatnya.

3. Menurut Imam Al-Shafie, mana-mana negeri yang pernah menjadi negara Islam, status negara Islam tidak akan hilang berdasarkan hukum Islam sekali pun umat Islam telah dijajah di negara berkenaan. Ini bermakna bahawa negara-negara Islam yang berada di bawah pemerintahan komunis dan juga kuasa-kuasa lain adalah dianggap sebagai negara Islam yang dijajah dan menjadi kewajipan umat Islam membebaskannya apabila mereka mampu.

4. Dr. Said Ramadhan Al-Buti telah menjelaskan persoalan negara Islam di dalam Kitabnya Al-Jihad Fi Al Islam bahawa negara Islam adalah seperti yang telah disepakati oleh Imam-Imam Mazhab Empat, iaitu negeri atau negara yang berada di bawah kekuasaan umat Islam dan kedaulatan mereka dan dengannya umat Islam dapat mengamalkan Islam secara terbuka dan mampu mempertahankan diri dari serangan musuh. Kemasukan tersebut berlaku melalui peperangan, perdamaian dan sebagainya.

5. Perbezaan pandangan para ulama’ dalam mentakrifkan negara Islam, namun perbezaannya hanya dari segi susunan lafaznya sahaja. Kesemua takrif tersebut difahami dalam satu makna yang disepakati oleh semua ulama’, iaitu orang Islam mempunyai kedaulatan ke atas diri mereka di negara berkenaan, mereka boleh menegakkan hukum-hukum dan syiar-syiar Islam di dalamnya.

Powered by WordPress and WordPress Themes, thanks to Live Jasmin

Videos, Slideshows and Podcasts by Cincopa Wordpress Plugin